കേരളത്തിലെ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ ചെറുവത്തൂർ – ചീമേനി എന്ന സ്ഥലത്താണ് ചീമേനി മുണ്ട്യ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ചീമേനി ശ്രീ വിഷ്ണുമൂർത്തി ക്ഷേത്രം. കേരളത്തിലെ ഗുരുവായൂർ എന്നാണ് ഈ ക്ഷേത്രം അറിയപ്പെടുന്നത്.
ചീമേനി മുണ്ട്യ ശ്രീ വിഷ്ണുമൂർത്തി ക്ഷേത്രം